RECENTLY VISITED
CONTACT INFO
  • Address:
  • Phone:
  • Email:

8 qershor 2017

8 qershor 2017

8 qershor 2017. Pranë ambjenteve të Qendrës së Informacionit të Bashkimit Evropian Tiranë u zhvillua Workshop-i me temë: "Përvoja dhe mësimet e nxjerra nga zbatimi i Ligjit për Mbrojtjen nga Diskriminimi". Qëllimi i workshop-it ishte promovimi dhe diskutimi çështje të paraqitura nga organizatat e shoqërisë civile. Sesioni i parë ku dhe zonja Baraku, Komisionere për Mbrojtjen nga Diskriminimi mori fjalën përshëndetëse, kishte në fokus rastet e diskriminimit - sfidat dhe modelet pozitive.